Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen Podmínky) upravují smluvní vztahy mezi firmou TISKNE MITO s.r.o., se sídlem Teslova 1128/2a, 702 00 Ostrava, IČ: 05284996 (dále jen prodávající) a kupujícím. 

Smluvní vztah vzniká na základě kupní smlouvy podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (poštou, faxem nebo e-mailem) a jejím písemným potvrzením prodávajícím (poštou, faxem nebo e-mailem). 

Podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu a vstupují v platnost podpisem kupní smlouvy nebo zasláním písemné objednávky kupujícího. 

Ve všech ostatních případech, které neupravují Podmínky, se smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem

Zboží a a služby dodávané firmou Tisknemito s.r.o. je určeno výhradně k reklamním a propagačním účelům. 

Předmět smlouvy

Předmětem plnění je dodávka reklamních a dárkových předmětů bez potisku (dále jen Zboží) nebo s potiskem (dále jen Služba), tiskovin, razítek, řezaných a tištěných nápisů, bannerů, samolepek, výrobků na zakázku a jiných předmětů dle nabídky určené na reklamní účely uvedených ve smlouvě či objednávce a jejích přílohách.

Kupní cena

Kupní cena Zboží a Služeb je stanovena vždy písemnou dohodou nebo přijetím objednávky od kupujícího.

Dohodnuté ceny mají platnost 30 dní od zaslání, pokud není dohodnuto jinak písemě, poté je kupující povinen si cenu zpětně ověřit, zda nenastala změna. Pokud tak neučiní a zboží či službu objedná, souhlasí s cenou novou, která mu bude účtována. (doplněno 8. 10. 2021)

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cena Zboží napájeného baterií nezahrnuje cenu baterií, pokud není uvedeno jinak.

Cena Zboží nezahrnuje náklady na dopravu a balné.

Balné, náklady na dopravu a případné recyklační poplatky budou účtováno ve faktuře samostatně.

Slevy z kupní ceny jsou dány dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.

Ceny Služeb (potisku) nezahrnují grafické zpracování podkladů a technickou přípravu pro tisk, grafické zpracování a technická příprava je účtována ve faktuře samostatně.

Dodací podmínky

Dodací lhůta se stanoví:
- Zboží: 1 – 5 týdnů  (není-li dohodnuto jinak)
- Služby: 2 – 5 týdnů (není-li dohodnuto jinak)

Dohodou mezi účastníky smlouvy lze dodací lhůtu zkrátit, a to za individuálních platebních podmínek nebo prodloužit podle potřeby kupujícího a možností prodávajícího.

Termín dodání začíná běžet dnem, kdy byla objednávka přijata (platí u zboží) a kupující odsouhlasil grafické návrhy (platí u služeb).

V případě, že kupující nedodá podklady nebo písemně neodsouhlasí grafické náhledy ve výše stanoveném termínu, prodlužuje se dodací lhůta o počet dnů, po které je v prodlení s dodáním podkladů nebo s písemným odsouhlasením grafických náhledů.

Kupujícímu je vždy zaslán grafický návrh před samotnou výrobou potisku k odsouhlašení a kupující je povinen si překontrolovat veškeré údaje v grafickém návrhu. Za případné odsouhlašené pravopisné či jiné chyby prodávající nezodpovídá a nelze uplatnit reklamaci.

Sjednání zálohové platby nebo platby předem začíná dnem připsání předepsané zálohové platby na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít. Částečné plnění je považováno za řádně plněnou dodávku.

Místem plnění dodávky je ulice U Tiskárny 9, 702 00  Ostrava

Platební podmínky

Kupující se zavazuje uhradit za dodané Zboží a Služby kupní cenu včetně DPH a případné další náklady na dopravu, balení zboží a jiné.

Způsoby úhrad za Zboží a Služby:
a) zálohovou platbou předem
b) platbou v hotovosti
c) platbou na dobírku
d) platbou po dodání zakázky (fakturace)

Úhrada dle bodu d) je možná pouze po dohodě mezi účastníky smluvního vztahu.

Splatnost faktury je do 7-dnů od jejího vystavení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Kupující je povinen si ceny ve faktruře se splatností zkontrolovat do doby splatnosti, úhradou faktury s uvedenou cenou souhlasí. (Doplněno 8. 10. 2021)

Vlastnická práva k předmětu kupní smlouvy přechází na kupujícího až po uhrazení faktury za dodané zboží a služby, a to v plné výši.

Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání částky v plné výši na účet prodávajícího.

Pro případ prodlení kupujícího s platbou, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,3 % z dohodnuté ceny, a to za každý den prodlení. 

V případě, že kupující nedodrží dobu splatnosti, bude mu zaslána 1. upomínka elektronicky.

Každá další upomínka bude zaslána poštou za poplatek ve výši 500,- + DPH ( i s fakturou na tuto částku) až do doby úhrady dlužné faktury v plné výši.

Faktura za úpomínku bude mít stejné podmínky jako faktura za zboží či služby.

Prodávající může fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen předmětnou fakturu v době splatnosti uhradit.

Kupní cena za dodané zboží a služby, ani žádná její část, nesmí být kompenzována zápočtem vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu nebo pohledávkami jiných osob, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Ostatní podmínky

Kupující nabývá vlastnického práva k dodanému Zboží a Služeb až úhradou celé kupní ceny.

Prodávající nenese odpovědnost za kvalitu potisku při dodání nekvalitní a nejednoznačné předlohy k potisku, včetně nepřesného určení barev a umístění potisku na předmětu smlouvy. Rovněž z těchto důvodů není prodávající v prodlení a za případné chyby neručí a nelze tak uplatnit reklamaci.

Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nedostupnost dodávky Zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není na trhu dostupné. Prodávající bude v takovém případě informovat kupujícího písemným sdělením v dodacím listě nebo faktuře o částečném plnění dodávky, náhradním termínu plnění dodávky nebo důvodech nemožnosti plnění dodávky Zboží v dohodnuté lhůtě. Prodávající má právo prodloužit termín plnění nebo odstoupit od smlouvy. Kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu škody vzniklou neplněním dodávky.

Odpovědnost prodávajícího za vady Zboží a Služeb se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. Odpovědnosti se prodávající zprostí, neuplatní-li kupující reklamaci na vady zboží, a to bez zbytečného odkladu a ve lhůtě stanovené těmito podmínkami.

Kupující je povinen při převzetí Zboží a Služeb si dodaný předmět prohlédnout a uplatnit případné zjevné vady v reklamačním řízení písemně, nejpozději do 7 kalendářních dnů po převzetí Zboží a Služeb, skryté vady nejpozději do 6 měsíců.

Okamžikem převzetí předmětu smlouvy nebo jeho předáním dopravci, přechází riziko zničení, poškození nebo ztráty na kupujícího.

Prodávající je povinen vady Zboží uznané v reklamačním řízení odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným způsobem nejpozději do 3 měsíců od uznání reklamace, u služeb do 30 dnů.

Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným skladováním nebo používáním Zboží, u služeb – potisků mechanickým poškozením.

V případě, kdy prodávající uzná vadu zboží, nahradí kupujícímu pouze hodnotu řádně reklamovaného Zboží, které bylo předáno k reklamaci.      

Za vlastní Zboží dodané kupujícím k potisku, ručí prodávající pouze do sjednané výše ceny potisku.

Uplatněná reklamace kupujícím nemá odkladný účinek na splatnost faktury, nedohodnou-li se obě strany jinak.

Při nevyzvednutí hotové zakázky (osobně nebo dobírkou), je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 30 % z hodnoty celkové zakázky, a to v případě nepotištěného Zboží a 90 % z hodnoty celkové objednané zakázky v případě potisknutého Zboží, nebo zboží vyrobené na zakázku + náklady spojené s dopravou, a to na základě vystavené faktury ze strany prodávajícího.

V případě skladování hotové zakázky déle než 10 dnů po vystavení dodacího listu, bude prodávající účtovat kupujícímu poplatek za skladování, a to ve výši 0,05 % z kupní ceny skladovaného zboží za každý započatý den skladování.

Prodávající si vyhrazuje právo množstevní odchylky ±5 % 

Prodávájící si vyhrazuje nárok vystavení hotového produktu, zboží (výrobku, nebo potisku již dodaných předmětů) na své webové stránky jako referenci. Tato reference slouží jen jako reklama - výsledná ukázka nabízených služeb, zboží a produktu prodávajícího, jiný význam nemá. Kupující je si vědom této skutečnosti a uzavřením kupní smlouvy nebo zasláním písemné objednávky (poštou, faxem nebo e-mailem) s tímto případným vystavením služby, zboží a produktu souhlasí.

Odstoupení od smlouvy - objednávky

Prodávající může odstoupit od smlouvy nebo objednávky, jestliže kupující je s úhradou zálohy v prodlení více jak 14 dnů, v případě hrubého porušení kupní smlouvy - objednávky nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.

Kupující může odstoupit od smlouvy nebo objednávky v případě hrubého porušení kupní smlouvy-objednávky nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem. 

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy nebo objednávky v případě výroby na zakázku - speciálních zakázek, kde se již od podpisu smlouvy nebo objednávky na výrobě zakázky pracuje. Pokud by kupující na odstoupení od smlouvy nebo objednávky trval, je povinen zaplatit veškeré náklady spojené se zakázkou.  

Odstoupení od smlouvy-objednávky musí být písemné, s uvedením důvodů odstoupení od smlouvy-objednávky. Doručením odstoupení od smlouvy-objednávky se smlouva-objednávka ruší.   

V případě, že prodávající odstoupí od kupní smlouvy-objednávky nebo i jejího částečného plnění, je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu do 10 dnů od odstoupení od smlouvy-objednávky.

Při odstoupení od smlouvy-objednávky dle odstavce 1, zaplatí kupující 20 % z hodnoty celkové objednané zakázky, a to v případě nepotištěného zboží nebo 80 % z hodnoty celkové objednané zakázky v případě potisknutého zboží, a to na základě vystavené faktury ze strany prodávajícího. 

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky se stávají nedílnou součástí smlouvy-objednnávky nebo jinak založeného smluvního vztahu. 

Kupující souhlasí s obchodními podmínkami v plném rozsahu objednáním zboží či služeb nebo převzetím zboží či služeb s daňovým dokladem (faktura, PPD).

V případech, které nejsou upraveny těmito Podmínkami, se tento smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem.

Případné soudní spory budou řešeny místně příslušným soudem, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.

Zpět do obchodu